Identiteit

Het Hoogholtje is een school voor katholiek en openbaar onderwijs, waarin de brede ontwikkeling en vorming van kinderen een belangrijk uitgangspunt is. Onderdeel hiervan is de godsdienstige en levensbeschouwelijke ontwikkeling. Die krijgt speciale aandacht in de lessen godsdienst en levensbeschouwing. 

Om recht te doen aan de diversiteit van ouders en kinderen voor dit onderwijs, wordt hen een keuzemogelijkheid  voor godsdienst en levensbeschouwelijk onderwijs geboden. Bij de invulling hiervan is de methode Trefwoord leidend. D.m.v. Trefwoord willen we kinderen iets meegeven, nl datgene wat vanuit levensbeschouwelijke verhalen en tradities van waarde kan zijn voor de identiteitsontwikkeling van kinderen. Hierdoor worden vaardigheden ontwikkeld om met die verhalen om te gaan, gericht op het maken van eigen keuzes. Ook leren we kinderen om te gaan met elkaar, met je omgeving en met de wereld en dat je hierin ook een eigen verantwoordelijkheid hebt.

Ons belangrijkste doel is om kinderen bagage mee te geven naast rekenen, taal enz. In deze bagage geven wij ze een levenshouding mee met waarden en normen, die hen de handvatten geeft om in het leven te kunnen functioneren als een oprecht, eerlijk, zelfstandig en betrouwbaar mens.