Missie & Visie

Missie: het Hoogholtje is een school waar alle kinderen, ongeacht ras, cultuur en godsdienst, welkom zijn en waarvan de ouders / verzorgers de uitgangspunten van de school onderschrijven of respecteren. Wij staan voor een school met katholiek en openbaar onderwijs waarin het onderwijsaanbod is afgestemd op de onderwijsbehoefte van het kind.

Visie: onze school maakt deel uit van de samenleving. Opvattingen die daarin leven, vragen om een antwoord van de school, zowel organisatorisch als inhoudelijk. Kernwaarden van onze school zijn: zelfstandigheid, respect en samenwerking, vertrouwen en leren door ervaring. Vanuit onze identiteit geven we kinderen bagage mee in de groei naar volwassenheid, waarbij waarden en normen belangrijke  pijlers zijn. Bij kwaliteit stellen we doelen die we ook willen halen, waarbij we regelmatig evalueren om te zien of de doelen worden gehaald of dat de doelen moeten worden bijgesteld. Het kind is steeds uitgangspunt, waarbij de eigenheid en de uniciteit leidend zijn.