Ouderbetrokkenheid & ouderbijdrage

Ouderbetrokkenheid
Tijdens allerlei activiteiten op school kunnen en willen we niet zonder de hulp van ouders. We hopen dan ook dat u reageert op de oproepen via social schools, waarin wij vragen om ouderhulp. Het is jammer als we activiteiten moeten afblazen, omdat er te weinig ouders zijn om te helpen. Wettelijk moet hierbij worden vermeld dat alle activiteiten, die ouders op school ontplooien, onder verantwoordelijkheid van de leerkracht vallen.

Ouderbijdrage
De ouders die lid zijn van de oudervereniging  betalen aan de oudervereniging een afgesproken  bedrag aan contributie per jaar. Jaarlijks tijdens de jaarvergadering (zie kalender) wordt de contributie vastgesteld. 
De oudervereniging  streeft ernaar om de contributie zo laag mogelijk te houden door aan alle ouders medewerking te vragen bij het inzamelen van het oud papier.

Van dit geld  worden het hele jaar door alle activiteiten betaald, die we anders niet of moeilijk zouden kunnen bekostigen zoals: excursies, Sinterklaas, Kerst, Pasen, schoolfeesten, musical , sportdagen en voor een deel schoolreizen/schoolkamp. Voor de betaling van de contributie ontvangt u een brief waarin staat dat u verzocht wordt het bedrag over te maken.

Ouders die geen lid zijn van de oudervereniging worden verzocht om een vrijwillige bijdrage te voldoen, zodat hun kind(eren) kan/kunnen deelnemen aan de georganiseerde schoolactiviteiten. De hoogte van dit bedrag is gelijk aan het bedrag van de contributie. Indien een leerling, tijdens schooltijden, om welke reden dan ook, niet deelneemt aan de betreffende activiteiten, dan is de betreffende leerling verplicht om aan het vervangende lesprogramma deel te nemen dat door de school wordt verzorgd.