Schooladviescommissie

School-adviescommissie (SAC)op onze school.
Onderstaande ouders hebben zitting in de SAC:

 • Antoinet van Valen
 • Steffanie Zegwaard
 • Ivo Poll
 • Wout Pentinga

De schooladviescommissie (hierna te noemen “SAC”) is de schoolnabije geleding die de belangen behartigt van voornamelijk ouders. Deze ouderbetrokkenheid krijgt vorm en inhoud door een adviserende rol richting de directie van de school aangaande de (meerjaren) beleidsvoorbereiding en -evaluatie op de volgende terreinen:

 • Opvoeding
 • De onderwijskundige identiteit van de school
 • De invulling van de levensbeschouwelijke identiteit van de school

Voorts signaleert de SAC operationele knelpunten en draagt d.m.v. advies aan de directeur, oplossingen aan. De SAC is daarvoor naast het team de belangrijkste gesprekspartner van de directeur. De SAC draagt geen bestuurlijke verantwoordelijkheid, maar is het panel van ouders dat meedenkt en adviseert. De verantwoordelijkheid voor de vaststelling van het beleid ligt bij de directeur. Ook de uitvoering, kostenbewaking en evaluatie gebeurt onder verantwoordelijkheid van de directeur. De SAC kan indien dit relevant is, bijdragen aan de beleidsevaluatie. Op basis van evaluaties en verslagen kan de SAC voorstellen formuleren voor aanpassing van het beleid en inzet van benodigde middelen.

De directeur kan een beroep doen op de SAC voor beleidsondersteunende werkzaamheden en analyses. Dit gebeurt telkens op basis van een concrete afgebakende opdracht. Bijvoorbeeld met betrekking tot de invulling van accommodatiebeleid in de gemeente, de samenwerking met parochie of samenwerking met andere scholen. Ouders kunnen op dat punt de school een dienst bewijzen door de contacten die zij hebben en locale netwerken te benutten.

De directeur stelt in overleg met de SAC jaarlijks vast welke activiteiten en evenementen georganiseerd worden en wie daarin de regie heeft (het team of de oudervereniging). Ook wordt vastgesteld ten laste van welk budget activiteiten georganiseerd worden. De organisatie van de evenementen als zodanig is geen taak van de SAC.

De SAC bestaat uit maximaal  5 leden, zijnde ouders, van één of meerdere kinderen op de betreffende school, waaronder 1 op voordracht van de MR en 1 op voordracht van de oudervereniging. Er wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke afspiegeling van de schoolorganisatie.
Resumerend de taken van de SAC:

 • De SAC geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie over vraagstukken met betrekking tot opvoeding.
 • De SAC geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie over vraagstukken met betrekking tot de onderwijskundige identiteit van de school.
 • De SAC geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie over vraagstukken met betrekking tot de levensbeschouwelijke identiteit van de school.
 • De SAC participeert in de planning- en controlcyclus en heeft een structurele rol in de totstandkoming, de ten uitvoerlegging en de evaluatie van het schoolbeleid.
 • De SAC geeft advies aan de directie over het (meejaren)schoolplan, het schooljaarplan, de managementrapportages en het schooljaarverslag.
 • Voorts voert de SAC beleidsondersteunende werkzaamheden en analyses uit en draagt zij oplossingen aan voor operationele knelpunten op school.