Leerplicht & verlofregeling

Verlof, buiten de reguliere vakanties om, moet bij de directeur worden aangevraagd. Hierbij verwijs ik u naar de informatie m.b.t. leerplicht op de website van de stichting.

Leerlingenzorg in 7 stappen
Op Hoogholtje wordt er aangesloten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Er wordt door de leerkrachten ondersteuning gegeven aan leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, maar ook aan leerlingen die meer uitdaging kunnen gebruiken. Hoe de leerlingenzorg is geregeld op Hoogholtje staat beschreven in onderstaande stappen.

Stap 1: Verzamelen en ordenen van gegevens
Op Hoogholtje wordt er gebruikt gemaakt van het registratie- en leerlingvolgsysteem ParnasSys. Dit stelt de school in staat om de ontwikkeling van de leerlingen goed te volgen. In groep 1-2 verzamelen de leerkrachten gegevens middels het leerlingvolgsysteem Pravoo. In groep 3-8 worden gegevens verzamelt door middel van methodegebonden toetsen en leergesprekken met de leerlingen. Aanvullende informatie wordt o.a. verkregen door observaties van de leerkrachten en gesprekken met ouders. Daarnaast worden in de groepen 1 tot en met 8 de Cito LVS toetsen afgenomen.

Stap 2: Signaleren en bespreken van leerlingen
Van de resultaten op de Cito LVS toetsen worden er analyses op groeps- en schoolniveau gemaakt. Deze worden op schoolniveau besproken. Wanneer een leerkracht zorgen heeft over een leerling gaat de leerkracht eerst in gesprek met een collega-leerkracht. De tweede stap is dat de leerling besproken wordt met de MIB-er. Dit kan bijvoorbeeld tijdens een groepsbespreking of op verzoek van de leerkracht. De groepsbespreking en zijn drie keer per schooljaar. Naast de groepsbespreking en de leerlingbespreking vindt er een aantal keer per jaar door de MIB-er consultatie plaats door de orthopedagoog van het onderwijsondersteuningsteam Kompas. Voor het tijdig signaleren van leerproblemen en hoogbegaafdheid werkt de school met de volgende protocollen:

  • Protocol leesproblemen en dyslexie;
  • Protocol Ernstige RekenWiskunde
  • Problemen en Dyscalculie (ERWD);
  • Protocol meer- en hoogbegaafdheid.

Stap 3: Hulp aan de leerling in de klas door de groepsleerkracht
De leerlingbespreking kan leiden tot afspraken over extra hulp in de klas. De groepsleerkracht geeft deze hulp zelf. De ouders worden mondeling geïnformeerd over de extra hulp. Van de ouders kan een handtekening worden gevraagd. De MIB-er voert systematisch klassenconsultaties uit. Een klassenconsultatie heeft tot doel om de leerkracht te professionaliseren in het aansturen van de onderwijsleerprocessen in zijn groep, zodat de hulp in de klas optimaal gegeven wordt.

Stap 4: Evaluatie van de geboden hulp
Na de afgesproken termijn vindt een evaluatie plaats of de doelen behaald zijn door de extra hulp in de klas (stap 3). Aan de hand daarvan vindt eventueel overleg plaats tussen de groepsleerkracht en de MIB-er. De uitkomst wordt metde ouders overlegd.

Stap 5: Het inschakelen van externe deskundigen
Wanneer uitgebreid psychologisch onderzoek noodzakelijk blijkt, schakelt de school externe deskundigen in van het onderwijsondersteuningsteam Kompas. Voor het aanvragen van onderzoek vult de groepsleerkracht het aanmeldingsformulier in. Daarnaast wordt er toestemming aan de ouders gevraagd. Zij vullen ook een formulier in.

Stap 6: Opstellen van een individuele leerlijn
Als een leerling een ontwikkelingstempo heeft dat sterk afwijkt van het gemiddelde van zijn/haar groep, stelt de leerkracht, na overleg met het samenwerkingsverband en/of externe deskundige, op basis van de gegevens een individuele leerlijn op.

Onderdeel van deze individuele leerlijn is het ontwikkelingsperspectief. Hierin staat het verwachte uitstroomniveau van de leerling beschreven met onderbouwing. In de individuele leerlijn worden de (tussen)doelen en middelen om de doelen te bereiken vastgelegd. Voor het opstellen van een individuele leerlijn moet er altijd overleg geweest zijn met een orthopedagoog. Vaak zal er een psychologisch onderzoek uitgevoerd worden door de orthopedagoog van Kompas. Wij streven er zoveel mogelijk naar, pas een individuele leerlijn op te stellen wanneer een leerling in groep 6 zit.

Stap 7: Aanmelding bij het speciaal (basis) onderwijs
Wanneer, na het inschakelen van Kompas en/of een externe deskundige, blijkt dat de doelen uit het hulpplan niet zijn bereikt en de school 'handelingsverlegen' is, dan kan de Commissie van Toelaatbaarheid ingeschakeld worden. Zij beslissen of een leerling wel/niet toegelaten wordt tot het speciaal (basis) onderwijs.